ДАЛЕЧНИ
ВЪРХОВЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БЪЛГАРСКИТЕ
ПЛАНИНИ
ТОП-10 НА
БАЛКАНИТЕ
Новини arr
06 Юли 2024
Проектът за измерване на българските водопади добави поредният "трофей" към колекцията от прецизни измервания. Водопадът край родопското село Безводно, носещ същото име показа височина от 56.9 м.
18 Юни 2024
Поредният водопад от проекта за водопадите в България беше измерен днес. Намиращ се на територията на Земенска планина, в близост до едноименното село, той е посещаван редовно от туристи. Досегашните данни за височината ми се колебаеха ме...


Общи условия
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА „ПЕШЕХОДЕН ПРЕХОД С ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“


1. Същност на услугата и условия за нейното изпълнение.

1.1. Изпълнителят на услугата („Планинария“ ЕООД“)
предоставя на Клиента професионален планински водач (планински водачи) с документи за професионална квалификация и в някои случаи екипировка за ползване по време на услугата.

1.2. Планинският водач се задължава да съпровожда Клиента при пешеходен преход в природна среда, по определен маршрут и в определен период от време, като по своя преценка, при нужда, може да прави промени в маршрута.

1.3. Клиентът трябва да заплати сумата за предоставената му услуга в брой или на банковата сметка на Изпълнителя, в срок до началото на използване на услугата .

1.4. С приемането на Общите условия и детайлите на услугата, Клиентът декларира, че здравословното му състояние позволява планински преходи и се задължава да следва водача и да спазва стриктно неговите изисквания.

1.5. След заплащане, Клиентът има право да се откаже от услугата без неустойка, като уведоми по официален път Изпълнителя за отказа си на електроната поща и телефона, посочени в този
документ в следните срокове:

1.5.1. За еднодневна услуга на територията на Р. България – до 72 (седемдесет и два) часа преди определената начална дата и час на услугата.

1.5.2. За двудневни услуги на територията на Р. България– до 5 (пет) дни преди определената начална дата и час на услугата.

1.5.3. За услуги на територията на Р. България с продължителност повече от два дни – до 14 (четиринадесет) дни преди определената начална дата и час на услугата.
1.5.4. За услуги извън територията на Р. България – до 30 (тридесет) дни преди определената начална дата и час на услугата.

Извън описаните срокове, Изпълнителят не възстановява заплатени суми и не дължи компенсации и обещетения.

1.6. Клиентът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от лица, представляващи „Планинария“ ЕООД и съобразно законодателството на Р. България.


2. Случаи на неизпълнение на услугата или части от нея.

2.1. В случай на цялостно неизпълнение на услугата по вина на Изпълнителя, последният дължи на Клиента връщане на пълния размер на платената за услугата цена.

2.2. Изпълнителят не дължи възстановяване на суми в случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства, при които не може да осъществи частично или изцяло услугата.

2.3. Под „форсмажорни обстоятелства“ се разбира всяко непредотвратимо събитие от извънреден характер, препятстващо Изпълнителя да извърши свое задължение по услугата. За избягване на всякакви съмнения, като „форсмажорно обстоятелство“ ще се счита настъпването на следните обстоятелства: лоши метеорологични условия, правещи невъзможно изпълнението на услугата и/или поставящи на риск здравето или живота на участниците в услугата; природни стихии, бедствия (включително, но не само: земетресения, наводнения, пожари и др.), аварии; стачки в областта на транспорта – сухоземен, въздушен, воден; граждански войни и междуособици, размирици, протести, митинги, военни действия; увеличения на горива; такси в транспорта и други такси, свързани с осъществяването на услугата, всякакви промени в законодателството, решения или инструкции на държавни или местни органи, разпореждания на административни органи, които пряко или непряко препятстват изпълнението на услугата и са извън контрола на Изпълнителя.

2.4. Ако поради независещи от Изпълнителя причини, определеният планински водач е възпрепятстван да изпълни услугата, Изпълнителят има право да предостави друг планински водач с нужната квалификация за изпълнение на същата услуга, като за това не дължи неустойки, компенсации и др. под. на Клиента.

2.6. Клиентът има право да уведоми Изпълнителя и да предяви рекламация по официален път, в срок от 24 часа след приключване на услугата.


3. Други условия.

3.1. Изпълнителят и планинският водач не носят отговорност, ако в периода на провеждане на услугата Клиентът не разполага и не използва по предназначение подходяща, напълно изправна и функционираща екипировка, подходяща за условията, в които се провежда услугата.

3.2. Изпълнителят и планинският водач не носят отговорност, ако Клиентът няма възможност да ползва Услугата, поради независещи от Изпълнителя и планинския водач обстоятелства.

3.3. При липса на екипировка, част от екипировката или неподходяща такава, както и при действия на Клиента, които затрудняват изпълнението на услугата или застрашават пряко или косвено сигурността, здравето и/или живота на планинския водач, Клиента и/или други Клиенти, планинският водач и/или Изпълнителят имат право да прекратят изпълнението на услугата или да променят самата услуга. В такъв случай Изпълнителя не дължи компенсации, обезщетения и др. под. към този клиент.

3.4. Клиентът носи персонална отговорност за неспазването от негова страна на законовите изисквания в туристически обекти, транспортни средства и места, в които се намира по време на изпълнението на услугата. Изпълнителят не носи отговорност за последствия от неспазването на тези законови изисквания от страна на Клиента, включително в случаите, когато те са възпрепятствали изпълнението на услугата.

3.5. Клиентът дава съгласието си Изпълнителят да използва всички изображения, видеоматериали и др. под., заснети по време на изпълнение на услугата, с рекламни и други цели, включително и след прекратяването на услугата и преотстъпвайки ги на трети лица.

3.6. По време на изпълняване на услуги на "Планинария" ЕООД, включващи преход в природна среда, не се допуска участниците да взимат със себе си никакви домашни любимци.

3.7. Прекратяване на услугата.

3.7.1. С изпълнение и/или приключване на услугата.

3.7.2. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
3.7.3. Едностранно от Изпълнителя, в случаите и при условията, посочени в настоящия документ.


4. Допълнителни разпоредби.

4.1. За всички въпроси, неуредени с настоящия документ, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и нормативните актове, регламентиращи дейностите, предмет на услугата.

4.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство, по пътя на преговорите, а при непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.